Piraterija i zakon

Objavljeno: januar 19, 2012 od strane Ivan Drakic pod Uncategorized
Oznake:,

U krivičnom postupku:

  • kazna zatvora do osam godina
  • naknada materijalne štete
  • oduzimanje predmeta

U građanskom postupku:

  • utvrđenje povrede prava
  • prestanak povrede prava
  • uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda prava, uključujući i primeraka predmeta zaštite, njihove ambalaže, matrice, negative i slično
  • uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ukoliko je to neophodno za zaštitu prava
  • naknadu imovinske štete
  • objavljivanje presude o trošku tuženog

Na zahtev nosioca prava koji učini verovatnim da je njegovo autorsko ili srodno pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima bi se mogla izvršiti povreda.

Privremene mere mogu se tražiti i pre podnošenja tužbe, pod uslovom da se tužba podnese u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za određivanje privremene mere.

Zatvoreno za komentare.